Uchwała Nr X / 68 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 16 września 2003 roku

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 24 z późń. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 1994r. Nr 119, poz. 567 z późń. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Nabył nieodpłatnie na rzecz Gminy Bogatynia od Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” Spółka Akcyjna w Bogatyni nieruchomości - grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej i społecznej, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Nieruchomości te służył będą do realizacji zadań własnych Gminy. Przekazanie nastąpi w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, na warunkach i zasadach określonych przepisami prawa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.