ZARZĄDZENIE Nr 120/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 11ha ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłużam powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju pani Joannie Karkowskiej na okres od 1 września  2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.