ZARZĄDZENIE NR 122/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni za 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i objaśnień do sprawozdania finansowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.