Uchwała Nr X / 78 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 16 września 2003 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów na Sołtysa Sołectwa Działoszyn


Na podst. art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 22 ust. 1 Statutu Sołectwa Działoszyn podjętego Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Bogatyni Nr XLV/337/202 z dnia 22 maja 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2002r. Nr 147 poz. 1994) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

W związku z rezygnacją dotychczasowego Sołtysa Sołectwa Działoszyn z pełnienia tej funkcji Rada Gminy i Miasta w Bogatyni zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Działoszyn.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.