ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1.1  zmian budżetu gminy na 2021 rok. /projekt nr 450.2021/
2.1.2  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 451.2021/
2.1.3 przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu /projekt nr 445.2021/
3. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni
Eugeniusz Kubica