ZARZĄDZENIE Nr 137/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju, wyznaczam panią Anetę Dziubarczyk – nauczyciela tej placówki, do zastępowania  dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 16.08.2021 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju – pani Joannie Karkowskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.