Zarządzenie Nr 138/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 29 lipca 2021 roku

 

w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji

Urbanistyczno - Architektonicznej

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w składzie:

1)      Rafał Ryż - Przewodniczący

2)      Aleksandra Kołodyńska - Wojciechowska - Z-ca Przewodniczącego

3)      Grażyna Grajek - Członek Komisji

4)      Urszula Kuncewicz - Członek Komisji

5)      Jacek Godlewski - Członek Komisji

6)      Anna Podworska - Michalak - Członek Komisji

§ 2

Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna będzie działać zgodnie z Regulaminem Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, ustalonym w Zarządzeniu Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03 kwietnia 2019 r.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.