Uchwała Nr XI / 85 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31 października 2003 roku

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2004 - 2007


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Stwierdza się wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.


§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.