Zarządzenie nr 155/2021

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 25.08.2021

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 112/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz.1372) w zw. z art. 41 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2021 poz. 1119)  zarządzam co następuje:

§1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia nr 112/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Imienny wykaz członków Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

1.      Adam Balcer                                 - przewodniczący

2.      Dorota Zieniewicz                        - sekretarz

3.      Ireneusz Olesiński                        - członek

4.      Janusz Michalski                          - członek

5.      Marta Gebauer                             - członek

6.      Tomasz Śnieżyk                           - członek