ZARZĄDZENIE Nr 161/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 01.09.2021 r.
 
w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Na podstawie art. 68 ust. 9 w zw. z  art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.) w związku  z usprawiedliwioną nieobecnością dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju, zarządzam co następuje:

§1

Powierzam Pani Małgorzacie Kostuch-Urbańskiej okresowe pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju na okres usprawiedliwionej nieobecności dyrektora szkoły.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.