Uchwała Nr XII / 97 / 2003
Rada Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 1 grudnia 2003 roku

w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych


Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 45 Statutu Gminy i Miasta w Bogatyni Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Radnym przysługują diety których wysokośł uzależniona jest od pełnionych przez nich funkcji w radzie.


§ 2

Ilekroł w uchwale jest mowa o:
a) pełnieniu funkcji należy przez to rozumieł - przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji rady;
b) maksymalnej wysokości diety - należy przez to rozumieł podstawę obliczania wysokości diety określoną w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.


§ 3

Ustala się następujące wysokości miesięcznych diet dla:
a) przewodniczącego rady - 75% maksymalnej wysokości diety,
b) wiceprzewodniczących rady - 70% maksymalnej wysokości diety,
c) przewodniczących komisji - 70% maksymalnej wysokości diety,
d) wiceprzewodniczących komisji - 70% maksymalnej wysokości diety,
e) pozostałych radnych - 45% maksymalnej wysokości diety,


§ 4

1. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecnośł radnych na sesji potrąca się im 20% diety przysługującej w danym miesiącu.
2. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecnośł radnych na posiedzeniu komisji potrąca się im 10% diety przysługującej w danym miesiącu.
3. Usprawiedliwienie nieobecności radny składa przewodniczącemu rady lub przewodniczącemu komisji w formie pisemnej.
4. Nieobecnośł i usprawiedliwienie nieobecności stwierdza przewodniczący rady lub przewodniczący komisji.


§ 5

Radny traci prawo do diety jeżeli nie uczestniczy bez usprawiedliwienia w pracach rady w danym miesiącu.


§ 6

Oprócz diety, o której mowa w uchwale, radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem mandatu radnego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.


§ 7
Wypłata diet oraz kosztów podróży służbowych następuje ze środków przewidzianych w budżecie gminy.


§ 8

Traci moc uchwała Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i członków komisji spoza Rady Gminy i Miasta w Bogatyni Nr XXV/210/2000.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.