ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1.1 zmian budżetu gminy na 2021 rok /projekt nr 466.2021/
2.1.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 467.2021/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej