ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 / zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.2.1 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. i objęcie nowej emisji akcji /projekt nr 471.2021/
2.2.2 zmian budżetu gminy na 2021 rok wraz z Autopoprawką Nr 1 /projekt nr 469.2021/
2.2.3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 470.2021/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej