Zarządzenie nr 175.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 z dnia 04.10.2021r.

 

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu zamówienia z wolnej ręki.

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) oraz §5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:

§1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa toru rowerowego pumptrack, siłowni zewnętrznej wraz z elementami zagospodarowania i oświetlenia terenu na terenie Zalewu w Bogatyni na działce nr 21 AM-4 obr. II Bogatynia w ramach projektu „Rowerowo aktywni”, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

1)      Aleksandra Kołodyńska - Wojciechowska                - Przewodniczący;

2)      Joanna Zając                                                                  - Z-ca Przewodniczącego;

3)      Piotr Wysocki                                                                  - Sekretarz Komisji;

4)      Michał Andrzejewski                                                      - Członek Komisji.

 §2

 Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym zarządzeniem nr 185/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 października 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

§3

 Zadaniem Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

§4

1.   Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.   Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem rozstrzygnięcia postępowania.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.