ZARZĄDZENIE Nr 178/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 8.10.2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

        Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1082) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Porajowie, wyznaczam Panią Danutę Perłowską - nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 08.10.2021 r. oraz w dniach 03.11.2021 r., 12.11.2021 r., 16.11.2021 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 1 w Porajowie Pani Irenie Michalczyk.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.