Uchwała Nr XIII / 104 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego


Na podstawie art. 18a ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2a i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Jerzego Przetacznika.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.