Zarządzenie Nr 182/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni w następującym składzie: 

  1. Magdalena Kutz – Naczelnik Wydziału Administracyjnego - przewodnicząca komisji
  2. Paweł Hasiuk – Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zastępca przewodniczącej komisji
  3. Katarzyna Chmielarczyk – główny specjalista ds. kadr – członek komisji

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji. 

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu swoich prac. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.