Uchwała Nr XIV/105/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. z 2003r.Dz. U. Nr 159, poz. 1547) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Wobec wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Przetacznika stwierdza się, że w jego miejsce wstępuje Pan Henryk Komarnicki kandydat z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD . UP, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.