Uchwała Nr XIV/106/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie utworzenia stałej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 35 ust. 3 Statutu Gminy i Miasta Bogatyni z dnia 16.02. 1996r. (Dziennik Urzędowy Województwa Jeleniogórskiego z 1996r. Nr 36, poz. 64, z 1997r. Nr 30, poz. 57 i Nr 35, poz. 65 z 1998r. Nr 63, poz. 174, z 2000r. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 8, poz. 89, z 2001r. Nr 152, poz. 2056 i z 2002r. Nr 154, poz. 2071) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się stałą Komisję ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy.

§ 2

Skład osobowy Komisji określa załącznik nr 2.

§ 3

Szczegółowy przedmiot działania Komisji określa załącznik nr 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


załącznik nr 1

Zakres przedmiotowy działania Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy.

 1. Stworzenie programu rozwoju gospodarczego gminy i nadzór nad jego realizacją.
 2. Analiza stanu podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w tym:
  • podmiotów komunalnych,
  • podmiotów działających w sferze handlu, gastronomii i innych usług,
  • podmiotów działających w sferze produkcyjnej.
 3. Ocena stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwach na terenie gminy.
 4. Tworzenie warunków do podejmowania działalności gospodarczej.
 5. Wspieranie inicjatyw gospodarczych.
 6. Ochrona konsumenta.
 7. Współpraca z Izbą Handlowo - Przemysłową.
 8. Bieżące rozpatrywanie wniosków i skarg wpływających do Komisji.
 9. Powoływanie grupy roboczej składającej się z członków Komisji i przedstawicieli największych przedsiębiorstw gminy celem bieżącego analizowania najważniejszych spraw dotyczących rozwoju gospodarczego.
 10. Analzia ofert oraz informacji przekazywanych przez członków Komisji Powiatowej ds. Zatrudnienia.

załącznik nr 2

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy.

 1. Paweł Body
 2. Krzysztof Gnacy
 3. Teodora Nowacka . Wątrobińska
 4. Edmund Nych
 5. Artur Oliasz