Zarządzenie nr 187.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 19.10.2021 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bogatyni.

            Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (teks jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1249 ) oraz §2 Uchwały Nr XXIV/208/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 września 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Dz. u. Woj. Doln. z 2011 roku, nr 234, poz. 4051), zarządzam co następuje:  

§1.

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bogatyni         
w następującym składzie:

1.       Balcer Adam

2.       Błońska Janina

3.       Duda Ewa

4.       Kociubińska Katarzyna

5.       Mikulska Agnieszka

6.       Misztela Bogumiła

7.       Niemirska Wioleta

8.       Olesiński Ireneusz

9.       Para Dagmara

10.   Rataj Wiktoria

11.   Sulima Piotr

12.   Wyszyńska Alicja

13.   Zdybel Romualda

14.   Ziemblicka Barbara

15.   Zieniewicz Dorota

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni.

§3.

Traci moc Zarządzenia nr 64/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 9.04.2021r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz ze zmianami.

§4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania