ZARZĄDZENIE Nr 174/21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz §10 ust. 1 Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 12.909,24 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
          - dochody bieżące kwota 12.909,24 zł

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę
13.018,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
          - dochody bieżące kwota 13.018,36 zł 

§ 2


Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę
654.015,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
          - wydatki bieżące kwota 604.015,18 zł
          - wydatki majątkowe kwota 50.000,00 zł
Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę
654.124,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
          - wydatki bieżące kwota 654.124,30 zł

§ 3


Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2021 rok zawiera załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok wynosi:
- po stronie dochodów budżetowych                             185.466.095,90 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             190.324.924,95 zł
- deficyt budżetu                                                                4.858.829,05 zł
- przychody budżetu                                                        10.489.170,29 zł
- rozchody budżetu                                                            5.630.341,24 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.