ZARZĄDZENIE Nr 193/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 28.10.2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela

do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

            Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§1

Powierzam Pani Alicji Zakrzewskiej okresowe pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na okres usprawiedliwionej nieobecności dyrektora przedszkola.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni Pani Marzennie Konwent.                                

                                                                                                                                                                §3

Traci moc zarządzenie nr 188/2021 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności.

                                                                                                                                                               §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.