Uchwała Nr XIV/112/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. \"c\" oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.art.48 ust.1 pkt 2 ; 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tj. Dz .U .z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm. ) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1

Postanawia się zaciągnął pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 67.000,00 zł ( słownie złotych: sześłdziesiąt siedem tysięcy ) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn; \" Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej\".

§ 2

Spłata zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami pokryta zostanie z nadwyżki zaplanowanych w budżecie Gminy i Miasta dochodów nad planowanymi obligatoryjnie wydatkami budżetu gminy w terminach ustalonych w umowie pożyczki.

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do uzgodnień warunków udzielenia i spłaty pożyczki.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.