ZARZĄDZENIE Nr194/21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz §10 ust. 1 Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 486.621,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące kwota 486.621,65 zł

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.136.076,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.136.076,45 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 649.454,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 620.675,80 zł
- wydatki majątkowe kwota 28.779,00 zł

§ 3

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2021 rok zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok wynosi:
- po stronie dochodów budżetowych                             186.096.764,27 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             191.613.933,32 zł
- deficyt budżetu                                                                5.517.169,05 zł
- przychody budżetu                                                        11.147.510,29 zł
- rozchody budżetu                                                            5.630.341,24 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.