Uchwała Nr XIV/113/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 14 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.

§ 2

Zakres opracowania zmian w planie obejmuje obszary w granicach przedstawionych na mapie w skali 1: 50 000 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

 1. Przedmiotem opracowania zmian w planie są tereny zainwestowania miejskiego i osadnictwa wiejskiego, obejmujące w szczególności:
  • tereny obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji lokalnych celów publicznych,
  • tereny mieszkalnictwa,
  • tereny usług komercyjnych i działalności produkcyjnej,
  • inne tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania położone w granicach opracowania wynikające z istniejącego zagospodarowania i potrzeb gospodarki przestrzennej władz gminy.
 2. Zakres ustaleń opracowania zmian w miejscowym planie dotyczy:
  • przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
  • granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
  • szczególnych warunków zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, prawidłowego zagospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  • linii rozgraniczających ulice i drogi publiczne,
  • linii rozgraniczających tereny infrastruktury technicznej oraz urządzenia terenu,
  • zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.