ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 55 z dnia 22 listopada 2021 r.
3.Wniosek nr IM.7146.25.2021.JM w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych lokatorce Pani S.T.
4.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy i miasta /projekt nr 503.2021/
5.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso /projekt nr 504.2021/
6.Wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp.z.o.o. w Bogatyni z dnia 1.12.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk