Zarządzenie nr 223.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 z dnia 08.12.2021r.

 

w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie wsi Porajów w gminie Bogatynia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 9a, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. 2016.119.1, dalej „RODO”)

zarządzam, co następuje:  

§1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie wsi Porajów w gminie Bogatynia, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Regulamin monitoringu podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Bogatynia.

§3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.