ZARZĄDZENIE Nr 224/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 08.12.2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

         Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni  wyznaczam Panią Darię Ambroziewicz - nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniach od 10.12.2021 r. do 24.12.2021 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni – pani Ewie Gorczycy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.