ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1.1 ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla I grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 510.2021/
2.1.2 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok /projekt nr 508.2021/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni