Uchwała Nr XVI/124/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

Na podstawie art.17 ust.4 i ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329, ze zm.) oraz art.18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001, Nr 1142, poz. 1591 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a co n a s t ę p u j e:

§ 1

Sieł publicznych szkół podstawowych obejmuje:

 1. Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni, Plac Bohaterów Warszawy 1,
 2. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 42 a,
 3. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni, ul. Młodych Energetyków 24,
 4. Publiczną Szkołę Podstawową w Opolnie Zdroju, ul. Świerczewskiego 7a.

§ 2

Sieł publicznych gimnazjów obejmuje:

 1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni, ul. Chopina 16,
 2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 53.

§ 3

Sieł publicznych zespołów szkół podstawowych i gimnazjów obejmuje:

 1. Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Porajowie, ul. Górnicza 1 c, w skład którego wchodzą:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Porajowie, o strukturze organizacyjnej klas I . VI,
  • Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Porajowie, o strukturze organizacyjnej klas I-III.
 2. Zespół Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum w Działoszynie, Działoszyn 33, w skład którego wchodzą:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, o strukturze organizacyjnej klas I-VI,
  • Publiczne Gimnazjum w Działoszynie, o strukturze organizacyjnej klas I - III.

§ 4

Obwody szkół podstawowych, gimnazjów oraz zespołów szkół podstawowych i gimnazjów określają, odpowiednio, załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia

§ 6

Traci moc uchwała Nr VIII/56/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Bogatynia planu sieci szkół publicznych: szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2004 r.