Uchwała Nr XVI/127/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2004r.

o zmianie uchwały nr XV/130/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 października 1999 r. w sprawie utworzenia i zasad gospodarowania środkami specjalnymi w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę zmienionej uchwałą nr XXIX/235/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 grudnia 2000 r. i uchwałą nr XLVIII/353/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku oraz o zmianie uchwały nr XLVIII/353/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku w sprawie utworzenia i zasad gospodarowania środkiem specjalnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 października 1999 roku zmienionej uchwałą Nr XXIX/235/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 grudnia 2000 roku.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. art. 21 ust.1 pkt 1, 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr XV/130/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 października 1999 r. w sprawie utworzenia i zasad gospodarowania środkami specjalnymi w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 4 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
    • 13. wydatki inwestycyjne...

§ 2

W uchwale nr XLVIII/353/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku w sprawie utworzenia i zasad gospodarowania środkiem specjalnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 października 1999 roku zmienionej uchwałą Nr XXIX/235/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 grudnia 2000 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 4 dodaje się kolejny tiret o następującym brzmieniu:
    • wydatki inwestycyjne...

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.