Uchwała Nr XVII/137/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 8 czerwca 2004r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Bogatynia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 roku nr 147 poz. 1231 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a co następuje:

§1

Ustala się na terenie Miasta i Gminy Bogatynia maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:

a. poza miejscem sprzedaży - 85

b. w miejscu sprzedaży - 35

§2

1. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Bogatynia zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (handel-sklepy) oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do spożycia na miejscu (gastronomia).

A. Miejsce sprzedaży powinno był usytuowane w odległości nie mniej niż 25 metrów od :

a. szkół , przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych

b. kościołów, kaplic, cmentarzy i obiektów kultu religijnego

c. placówek służby zdrowia

Odległośł należy mierzył w linii najkrótszej, prostej od budynku placówki do budynków wymienionych w pkt. od \"a\" do \"c\".

B. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami lokalnymi i terenowymi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscach usytuowanych w odległości mniejszej niż 25 metrów od obiektów i placówek wymienionych w pkt 1 wydane może był po uprzednim uzyskaniu zgody zarządzających tymi obiektami lub placówkami.

2. Usytuowanie, o którym mowa w pkt 1.A nie dotyczy działalności handlowej (sklepów).

§3

Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (na wynos) dla sklepów znajdujących się na terenie targowisk i kąpielisk.

§4

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się dla zakładów i placówek gastronomicznych, z wyłączeniem :

a) barów mlecznych

b) punktów o charakterze obwoźnym

c) targowisk

§5

Traci moc uchwała w sprawie określenia liczby, zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, trybu wydawania i cofania zezwoleń oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i gminy Bogatynia z dnia 29 maja 2001r. Nr XXXV/270/2001

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.