Uchwała Nr XVII/139/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 8 czerwca 2004 rr.

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi gminny zasób nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a co następuje:

§1

1. Uchwała niniejsza określa zasady gospodarowania lokalami użytkowymi oddawanych w najem lub dzierżawę będącymi w gminnym zasobie nieruchomości.

2. Za lokal użytkowy w rozumieniu uchwały uważa się samodzielny lokal lub jego częśł przeznaczony na cele inne niż mieszkalne.

§2

1. Przekazywanie lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne następuje poprzez ich oddanie w najem ( dzierżawę ) w trybie :

1/ przetarg ustny nieograniczony,

2/ przetarg ustny ograniczony,

3/ przetarg pisemny ograniczony,

4/ bezprzetargowy tryb najmu (dzierżawy ).

2. Przekazywanie o którym mowa wyżej odbywał się będzie na zasadach określonych w regulaminach przetargów.

3. Przetargi organizuje Burmistrz ustalając regulamin ,skład komisji oraz warunki umowy.

4. W przypadku przetargu , który zakończył się wynikiem negatywnym lub się nie odbył z powodu braku oferentów Burmistrz może zorganizował następny przetarg obniżając cenę wywoławczą czynszu do 50 %.

§3 Zmiana podmiotu wynajmującego, polegająca na zmianie składu osobowego oraz zamiana lokalu może był dokonana za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy.

§4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do wyłączenia niektórych lokali spod trybu określonego w § 1 (pkt 1)

1. przeznaczonych:

- na prowadzenie działalności wspomagającej jednostki organizacyjne o charakterze ogólnogminnym m.in. w zakresie oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej ochrony przeciwpożarowej.

- na potrzeby instytucji społecznych , politycznych ,oświatowych , kulturalnych , kultury fizycznej itp.

2. na takie na które nie ustalono najemcy ( dzierżawcy ) w co najmniej dwukrotnie organizowanych przetargach.

§5

Okres najmu ( dzierżawy ) określa Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni.

§6

1. Stawki czynszu określał będzie Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

2. Czynsz ustalony w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia może ulec obniżeniu do 40 % w przypadku ,gdy lokal nie posiada urządzeń wodno-analizacyjnych lub znajduje się w złym stanie technicznym.

§7

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.