Uchwała Nr XVII/140/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 8 czerwca 2004r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i ustaleniu jego numeru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499 ze zmianami)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§1

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 11 lipca 2004 roku, tworzy się w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce obwód głosowania nr 20

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.