Uchwała Nr XVII/142/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 8 czerwca 2004r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 r. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich na warunkach określonych w projekcie uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.