Uchwała Nr XVII/146/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 8 czerwca 2004r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 190 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa Musielaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.