Uchwała Nr XVIII/148/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego \"Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni\"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. \"h\" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz .U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm. )

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§1

Tworzy się z dniem 1 lipca 2004 roku zakład budżetowy /Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni/ z siedzibą w Bogatyni przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 20.

§2

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni zwany w dalszej części uchwały Zakładem działa w oparciu o:

1) ustawę o finansach publicznych,

2) ustawę o gospodarce komunalnej,

3) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,

4) statut Zakładu.

§3

Przedmiot działalności określa statut Zakładu stanowiący załącznik do uchwały.

§4

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

§5

1. ÂŹródłami przychodów Zakładu będą:

1) wpływy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych,

2) inne dochody uzyskiwane z działalności,

3) dotacje z budżetu gminy,

2. Zakład może otrzymywał dotację przedmiotową.

3. Zakład może otrzymywał dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

§6

Wydatkami Zakładu będą koszty ponoszone na poszczególne rodzaje działalności. Dochód z działalności Zakładu przeznaczony będzie na realizację zadań statutowych Zakładu.

§7

Zakład dokonuje wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego.

§8

Zakład otrzymuje z budżetu gminy jednorazową dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 450.000,00 zł.

§9

Zakład przejmie w trybie art. 231 kodeksu pracy z Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. pracowników niezbędnych do realizacji zadań tworzonego Zakładu.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2004 roku.