Uchwała Nr XVIII/150/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.art.109 ust.1 i 2 ;111 ust. 1 i 2, 112 ust 1 i 2 i 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz .U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm.),

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 313.854,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

z tego:

- dotacje otrzymane z innych źródeł kwota 47.984 ,00 zł

- subwencja rekompensująca z budżetu państwa kwota 48.493,00 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących kwota 183.377,00 zł

- pozostałe wpływy własne kwota 34.000,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.390.556,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- wydatki majątkowe kwota 114.516,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 377.879,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- zmniejszenie rezerwy celowej kwota 33.640,00 zł

§ 3

W programie inwestycji wieloletnich (załącznik Nr 8 a do Uchwały Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004r w sprawie budżetu gminy na 2004 rok) dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wielkośł nakładów do poniesienia w 2005 roku o kwotę 2.000.000,00 zł na zadanie „Realizacja uzbrojenia terenu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Bogatynia” (dział 700, rozdział 70095 § 6050).

Ogółem wielkośł nakładów w 2005roku na w/w zadanie po zmianach wyniesie 2.500.000,00 zł.

ÂŹródła finansowania zadania:

środki własne w kwocie 2.000.000,00 zł

pożyczka w kwocie 500.000,00 zł

§ 4

1.Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 698.823,00 zł - rozdysponowanie nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2004 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych 98.934.037,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych 99.785.440,00 zł

- niedobór budżetu 851.403,00 zł

- przychody budżetowe 8.346.823,00 zł

- rozchody budżetowe 7.495.420,00 zł

- przychody GFOŚiGW 4.878.350,00 zł

- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 r. 1.635.267,00zł

- wydatki GFOŚiGW 6.513.617,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną częśł Uchwały Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2004.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/150/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 29 czerwca 2004 roku

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 313.854,00 zł

z tego:

W dziale 750, rozdział 75095 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 81.984,00 zł

§ 0970 - o kwotę 34.000,00zł

- dochody z różnych wpływów

§ 2702 - o kwotę 38.104,00 zł

- dofinansowanie z Euroregionu NYSA (środki PHARE w kwocie 8.361,50 EURO x 4,5571zł - średni kurs NBP z dnia 15.06.04. tabela Nr 1/115/04) - dotyczy dofinansowania Festynu Trzech Państw

§ 2700 - o kwotę 9.880,00 zł

- dofinansowanie z Euroregionu NYSA programu” Spotkania polsko-czeskiej wymiany młodzieży”

W dziale 756, rozdział 75615 § 2440 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 183.377,00 zł

- dotacja otrzymana z funduszu celowego ( PFRON)

W dziale 758, rozdział 75805 § 2920- zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 48.493,00 zł

- subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych

(pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25.05.2004r.).

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.390.556,00 zł

z tego:

W dziale 400, rozdział 4002§ 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 600.000,00 zł

- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych

W dziale 700, rozdział 70095 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 480.000,00 zł

§ 4300 - o kwotę 470.000,00 zł

- rozbiórki budynków grożących katastrofą budowlaną

§ 6050 - o kwotę 10.000,00 zł

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. II Armii Wojska Polskiego 18A/2

W dziale 750, rozdział 75095 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 172.477,00 zł

§ 4210 - o kwotę 19.837,00 zł

§ 4300 - o kwotę 92.640,00 zł

z przeznaczeniem środków na współpracę przygraniczną (środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów)

§ 4590 - o kwotę 60.000,00 zł

- odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej

W dziale 754, rozdział 75412 § 60500 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 27.412,00 zł

- adaptacja budynku gospodarczego w Porajowie na strażnicę OSP

Środki ze zmniejszenia wydatków w dziale 754, rozdział 75412 § 4210 .

W dziale 801 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 95.667,00 zł

z tego:

rozdział 80101 § 6050- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50.000,00 zł

- wykonanie miasteczka ruchu drogowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni

Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia wydatków w dziale 600, rozdział 60016 § 4300.

rozdział 80110 § 6050- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18.000,00 zł

- zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów.

rozdział 80195 § 4440- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 27.667,00 zł

- środki na świadczenia socjalne nauczycieli emerytów i rencistów

(kwota 18.640,00 zł -zmniejszenie rezerwy celowej „ Awanse zawodowe nauczycieli”,

kwota 6.938,00 zł dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami

klasyfikacji budżetowej - zmniejszenie: dział 854, rozdział 85495 § 4440)

kwota 2.089,00 - środki ze zwiększenia dochodów).

W dziale 854, rozdział 85401 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 15.000,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni

§ 4210 - o kwotę 4.270,00 zł

§ 4270 - o kwotę 1.214,00 zł

z przeznaczeniem środków na bieżącą naprawę urządzeń gastronomicznych, zakup wyposażenia

§ 6060 - o kwotę 9.516,00 zł

- środki na zakup kuchni elektrycznej.

Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy celowej „ Remonty w placówkach oświatowych” - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810)

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 377.879,00 zł

z tego:

W dziale 600, rozdział 60016 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 50.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej

(zwiększenie; dział 801, rozdział 80101 § 6050)

W dziale 754, rozdział 75412 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 27.412,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie: dział 754, rozdział 75412 § 6050).

W dziale 757, rozdział 75704 § 8020 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 109.889,00 zł

- zmniejszenie rezerwy na poręczenia Gmina udzieliła nowego poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Bogatyni, na który należy zabezpieczył kwotę 111.111.00 zł w br. na ewentualną spłatę raty poręczonego kredytu.

W dziale 758, rozdział 75818 § 4810 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 33.640,00 zł, z tego:

zmniejszenie rezerw celowych - dotyczy zmiany przeznaczenia rezerw celowych:

- remonty w placówkach oświatowych o kwotę 15.000,00 zł

(zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 4210, 4270, 6060 - z przeznaczeniem środków na bieżącą naprawę urządzeń gastronomicznych, zakup wyposażenia i zakup kuchni elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)

- awanse zawodowe nauczycieli w szkołach o kwotę 18.640,00 zł

(zwiększenie: dział 801, rozdział 80195 § 4440- z przeznaczeniem środków na świadczenia socjalne nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych).

W dziale 852, rozdział 85215 § 3110 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 150.000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej

W dziale 854, rozdział 85495 § 4440 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6.938,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu.

Przychody w wysokości 8.346.823,00 zł

z tego:

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7.648.000,00 zł

a) kredyt kwota 1.000.000,00 zł

b) pożyczka kwota 6.648.000,00 zł

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 87.000,00 zł, zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina

w Bogatyni”

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.393.950,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni - dociążenie oczyszczalni ścieków”

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 67.000,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej”

2.Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 698.823,00 zł

Rozchody w wysokości 7.495.420,00 zł

z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

a) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Sieniawce - 600.000,00 zł) - spłata kwota 30.000,00 zł

b) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - 2.000.000,00 zł) - spłata kwota 400.000,00 zł

c) pożyczka z WFOŚiGW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju -80.000,00 zł) - spłata kwota 20.000,00 zł

d) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie - 500.000,00 zł ) - spłata kwota 100.000,00 zł

e) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie - 150.000,00 zł) - spłata kwota 30.000,00 zł

f) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni - zad. 219 - 190.000,00 zł) - spłata 40.000,00 zł

g) pożyczka z NFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł) - spłata kwota 2.100.000,00 zł

h) spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne (kredyt denominowany na franki szwajcarskie) - spłata 4.449.120,00 zł

i) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 1.500.000,00 zł) - spłata 200.000,00 zł

j) pożyczka z WFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej - kwota 150.000,00 zł) - spłata 60.000,00 zł

k) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola - kwota 93.000,00 zł) - spłata 15.500,00 zł

l) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni - kwota 20.000,00 zł) - spłata 10.000,00 zł

ł) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia - kwota 148.000,00 zł) - spłata 29.600,00 zł

m) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej - kwota 67.000,00 zł)

- spłata 11.200,00 zł

Sporządziła: Danuta Kapuścińska