UCHWAŻA Nr XVIII/151/04

Rady Gminy i Miasta

Bogatynia

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych: szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży na podbudowie szkoły zasadniczej o 3 letnim okresie nauczania i nazwie Technikum Energetyczne oraz szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej o 3 letnim okresie nauczania i nazwie Technikum Energetyczne dla Dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 2 c, ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U z 1999 r., Nr 12, poz. 96 ze zm.) oraz art. 9 ust.1, pkt. 3, lit.f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia, Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przekształca się z dniem 1 września 2004 roku szkołę ponadpodstawową dla młodzieży na podbudowie szkoły zasadniczej o 3 letnim okresie nauczania i nazwie Technikum Energetyczne, kształcącą w zawodach technik mechanik i technik elektryk, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni w szkołę ponadgimnazjalną - 3 letnie Technikum Uzupełniające o nazwie Technikum Uzupełniające dla Młodzieży, kształcącą w zawodach technik mechanik i technik elektryk, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni.

2. Przekształca się z dniem 1 września 2004 roku szkołę ponadpodstawową dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej o 3 letnim okresie nauczania i nazwie Technikum Energetyczne dla Dorosłych, kształcącą w zawodach technik mechanik i technik elektryk, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni w szkołę ponadgimnazjalną - 3 letnie Technikum Uzupełniające o nazwie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, kształcącą w zawodach technik mechanik i technik elektryk, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni.

§ 2

Dotychczasowi pracownicy przekształcanych szkół stają się z dniem przekształcenia pracownikami tych szkół.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.