Uchwała Nr XVIII/152/04

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 za zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami), Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XVI/126/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie miasta i gminy Bogatynia wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11 Zajęcia ujęte w projekcie organizacyjnym przedszkola jako dodatkowe -organizowane są przez dyrektora na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola pod warunkiem ponoszenia kosztów tych zajęł przez rodziców na podstawie odrębnej umowy. Zajęcia te realizowane są po zrealizowaniu podstaw programowych”.

2) w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. b. skreśla się wyrazy „drugie śniadanie i”.

3) w § 2 ust. 1 pkt 1) dodaje się lit. „d.” w brzmieniu:

„d. pierwsze i drugie śniadanie - 40 zł”.

4) w § 2 ust. 1 pkt 2) lit. b. skreśla się wyrazy „drugie śniadanie i”.

5) w § 2 ust. 1 pkt 2) dodaje się lit. „d.” w brzmieniu:

„d. pierwsze i drugie śniadanie - 20 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2004r.