Uchwała Nr XVIII/154/04

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie poparcia inicjatywy budowy mostu na Nysie Żużyckiej u Styku Trzech Granic

  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

  

§ 1

 

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni popiera inicjatywę budowy mostu na Nysie Żużyckiej u styku trzech Granic jako wspólny cel Związku Miast „Mały Trójkąt” Bogatynia - Hradek n.N. - Zittau.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.