Uchwała Nr XIX/164/04

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 45 ust.1 pkt.2 lit. b, ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 lit. b Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Uzupełnia się skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni o osoby:

1) Krystynę Dudziak-Piwowarską,

2) Halinę Sadulską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta