Uchwała Nr XIX/166/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 r. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu na warunkach określonych w projekcie uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta