Uchwała Nr XX/171/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.art.109 ust.1 i 2 ; 110 ust 4, 111 ust. 1 i 2, 112 i 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz .U . Nr 155 poz.1014 z późn.zm.) oraz art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627).

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 240.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego:

- dotacja z funduszy celowych (środki z PFRON) kwota 240.379,00 zł

z tego:

a) realizacja zakupów inwestycyjnych (dotacja ze Starostwa powiatowego) kwota 70.000,00 zł

b) realizacja wydatków bieżących kwota 170.379,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 368.926,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego:

- dotacja z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (środki SAPARD) kwota 368.926,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.021.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1

w tym:

- wydatki na zadania inwestycyjne kwota 548.291,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego kwota 12.500,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.771.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- rezerwy celowe o kwotę 6.500,00 zł

- wydatki na zadania inwestycyjne kwota 1.536.165,00 zł

w tym: wydatki na obsługę długu publicznego kwota 33.900,00 zł

§ 3

W programie inwestycji wieloletnich (załącznik Nr 8 a do Uchwały Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004r w sprawie budżetu gminy na 2004 rok) dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się wielkośł nakładów do poniesienia w 2004 roku o kwotę 990.474,00 zł na zadanie „Wykonanie wodociągu w miejscowości; Sieniawka - Kopaczów - Porajów”

(dział 010, rozdział 01010 § 6050).

Ogółem wielkośł nakładów na w/w zadanie po zmianach wyniesie 2.092.743,00 zł z n/w źródłami finansowania:

- środki GFOŚiGW kwota 800.000,00 zł

- pożyczka kwota 778.452,00 zł

- odsetki od pożyczki kwota 52.500,00 zł

- dotacja (środki SAPARD) 461.791,00 zł

2. Zwiększa się wielkośł nakładów do poniesienia w 2005 roku o kwotę 861.000,00 zł na zadanie „Modernizacja Bogatyńskiego Ośrodka Kultury” (dział 921, rozdział 92105 § 6050).

Ogółem wielkośł nakładów na w/w zadanie po zmianach wyniesie 4.211.000,00 zł (źródło finansowania - środki własne gminy) z tego:

- 2004 rok - 2.000.000,00 zł

- 2005 rok - 2.211.000,00 zł

§ 4

1.Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetowych o kwotę 621.548,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne ; Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka-Kopaczów-

Porajów”.

2. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu poprzez:

a) zmniejszenie rozchodów budżetowych o kwotę 55.556,00 zł przeznaczoną na spłatę zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne (kredyt deminowany na franki szwajcarskie)

b) zwiększenie rozchodów budżetowych o kwotę 55.556,00 zł przeznaczoną na spłatę zaciągniętego kredytu w PKO BP w wysokości 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni”.

§ 5

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2004 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych 99.082.111,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych 99.311.966,00 zł

- niedobór budżetu 229.855,00 zł

- przychody budżetowe 7.725.275,00 zł

- rozchody budżetowe 7.495.420,00 zł

- przychody GFOŚiGW 4.878.350,00 zł

- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 r. 1.635.267,00 zł

- wydatki GFOŚiGW 6.513.617,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną częśł Uchwały Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2004.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/171/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004 roku

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 240.379,00 zł

z tego:

W dziale 756, rozdział 75615 § 2440 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 170.379,00 zł

- dotacja z funduszy celowych (środki z PFRON) na realizację zadań bieżących

W dziale 801, rozdział 80113 § 6260 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 70.000,00 zł

- dotacja z PFRON , dofinansowanie do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (środki na w/w zadanie pozyskuje Starostwo powiatowe, realizator projektu - pn: Program wyrównania różnic między regionami w obszarze D, likwidacja barier transportowych”.

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 368.926,00 zł

z tego:

W dziale 010, rozdział 01010 § 6262 - zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 368.926,00 zł

- dotacja (środki SAPARD) przeznaczone na zadanie „ Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka-Kopaczów-Porajów) - zgodnie z zawartą umową.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.021.285,00 zł

z tego:

W dziale 010, rozdział 01010 § 6052 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 461.791,00 zł

- wykonanie wodociągu w miejscowości ;Sieniawka-Kopaczów-Porajów (środki SAPARD)

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (korekta klasyfikacji- zmniejszenie: dział 010, rozdział 01010 § 6050).

W dziale 400, rozdział 40002 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 300.000,00 zł

- dopłaty do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesień wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej .

W dziale 600, rozdział 60016 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 70.000,00 zł

- znakowanie ulic poziome i pionowe oraz nazewnictwo ulic (wykonanie tabliczek z nazwami ulic) kwota 20.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy kwota 50.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznacza się z dochodów oraz z przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej..

W dziale 700, rozdział 70095 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 10.000,00 zł

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul.II AWP 18A/2 w Bogatyni

Środki na w/w zadania przeznacza się z dochodów.

W dziale 710, rozdział 71004 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 15.000,00 zł

- wykonanie opracowania pn; „Plan Rozwoju Lokalnego”

Środki na w/w zadania przeznacza się z dochodów.

W dziale 750, rozdział 75095 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.194,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej-dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 1 - zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210 oraz dział 926, rozdział 92605 § 4210,4430).

W dziale 757, rozdział 75702 § 8070 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 12.500,00 zł

- odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn; „Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni” (zadanie inwestycyjne zakończone)

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie: dział 801, rozdział 80110 § 6050).

W dziale 758, rozdział 75814 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.000,00 zł

- prowizje bankowe

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie: dział 801, rozdział 80110 § 6050).

W dziale 801 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 70.300,00 zł

z tego:

rozdział 80113 § 6060 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 70.000,00 zł

- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z PFRON - dotacja ze Starostwa powiatowego, zwiększenie dochodów: dział 801, rozdział 80113 § 6260).

rozdział 80195 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 300,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (dotycz Rady Osiedlowej Nr 6 w Bogatyni , zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210).

W dziale 854, rozdział 85401 § 6060 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6.500,00 zł

- zakup i montaż patelni elektrycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni .

Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy celowej przeznaczonej na remonty w placówkach oświatowych (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810).)

W dziale 900, rozdział 90095 § 4270 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 70.000,00 zł

- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesień wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej oraz ze zwiększonych dochodów.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.771.380,00 zł

z tego:

W dziale 010, rozdział 01010 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.452.265,00 zł

- wykonanie wodociągu w miejscowości ;Sieniawka-Kopaczów-Porajów

a) środki SAPARD o kwotę 830.717,00 zł

przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i działu (zwiększenie: dział 010, rozdział 01010 § 6052 - korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej).

b) pożyczka z WFOŚiGW o kwotę 621.548,00 zł

(zmniejszenie przychodów - pożyczka z WFOŚiGW na w/w zadanie) - zgodnie z zawartymi umowami.

W dziale 700, rozdział 70095 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 220.000,00 zł

§ 4300 - o kwotę 170.000,00 zł

- rozbiórki budynków grożących katastrofą budowlaną

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

§ 6050 - o kwotę 50.000,00 zł

- rewitalizacja starej substancji komunalnej

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

 

W dziale 758, rozdział 75818 § 4810 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6.500,00 zł

z tego:

- zmniejszenie rezerwy celowej: remonty w placówkach oświatowych o kwotę 6.500,00 zł

(zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 6060).

W dziale 801, rozdział 80110 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 33.900,00 zł

- odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn; „ Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni - zadanie zakończone.

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

Powyższa zmiana będzie uwzględniona w planie wieloletnim - zmniejszenie nakładów o kwotę 33.900,00 zł w roku 2004. Plan nakładów w 2004 roku po zmianach na w/w zadanie wyniesie 2.250.00,00

W dziale 852, rozdział 85215 § 3110 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 57.221,00 zł

- dodatki mieszkaniowe

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 921, rozdział 92105 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.400,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej-dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 1 i Nr 6 w Bogatyni - zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4210 oraz dział 801, rozdział 80195 § 4210.

 

W dziale 926, rozdział 92605 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 94,00 zł

§ 4210 - o kwotę 44,00 zł

§ 4430 - o kwotę 50,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej-dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 1 - zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4210 .

Przychody w wysokości 7.725.275,00 zł

z tego:

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7.026.452,00 zł

a) kredyt kwota 1.000.000,00 zł

kredyt zaciągnięty w PKO BP SA Oddział 1 w Bogatyni „ Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni (UR Nr. XX/170/04 z dnia19.10.2004r.)

b) pożyczki kwota 6.026.452,00 zł

w tym pożyczki zaciągnięte:

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 87.000,00 zł, zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni” (UR.Nr XIV/110/04 z dnia 26.02.2004r.)

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.393.950,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni - dociążenie oczyszczalni ścieków” (UR.Nr XIV/111/04 z dnia26.02.2004r.)

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 67.000,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej” (UR Nr XIV/112/04 z dnia 26.02.2004r.)

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 778.452,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka, Kopaczów, Porajów” (UR Nr. XX//169/04 z dnia19.10.2004r)

2.Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 698.823,00 zł

Rozchody w wysokości 7.495.420,00 zł

z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

a) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Sieniawce - 600.000,00 zł - UR. Nr XLVIII/435/97 z dnia 05.08.1997r.)

- spłata kwota 30.000,00 zł

b) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - 2.000.000,00 zł - UR Nr XLVII/444/97 z dnia 05.08.1997r.)

- spłata kwota 400.000,00 zł

c) pożyczka z WFOŚiGW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju -80.000,00 zł - UR. Nr XLI/296/01 z dnia 27.11.2001r.)

- spłata kwota 20.000,00 zł

d) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie - 500.000,00 zł UR.Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r.)

- spłata kwota 100.000,00 zł

e) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie - 150.000,00 zł - (UR Nr XLI/296/01 z dnia 27.11.2001r.)

- spłata kwota 30.000,00 zł

f) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni - zad. 219 - 190.000,00 zł - UR. Nr III/19/02 z dnia 05.12.2002r.)

- spłata 40.000,00 zł

g) pożyczka z NFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł - (UR. Nr XII/106/99 z dnia29.06.1999r.)

- spłata kwota 2.100.000,00 zł

h) spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne (kredyt denominowany na franki szwajcarskie -UR. Nr LXIII/562/98 z dnia09.06.1998r. oraz UR. Nr LXII/559/98 z dnia 26.05.1998r.)

- spłata 4.449.120,00 zł - 55.556,00=4.393.564,00zł

i) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 1.500.000,00 zł - UR. Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r.)

- spłata 200.000,00 zł

j) pożyczka z WFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej - kwota 150.000,00 zł - UR. Nr IX/60/03 z dnia26.06.2003r.)

- spłata 60.000,00 zł

k) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola - kwota 93.000,00 zł - UR. Nr X/66/03 z dnia16.09.2003r.)

- spłata 15.500,00 zł

l) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni - kwota 20.000,00 zł - UR. Nr X/64/03 z dnia 16.09.2003r.)

- spłata 10.000,00 zł

ł) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia - kwota 148.000,00 zł - UR. Nr X/65/03 z dnia 16.09.2003r.)

- spłata 29.600,00 zł

m) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej - kwota 67.000,00 zł - UR. Nr XIV/04 z dnia 26.02.2004r.)

- spłata 11.200,00 zł

n) kredyt z PKO BP (zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni) kwota 1.000.000,00 zł -UR Nr XX/170/04 z dnia 19.10.2004r.)

- spłata 55.556,00 zł

Sporządziła: Danuta Kapuścińska