Uchwała Nr XX/172/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa tj.(Dz. U. z 2001 roku nr 57 , poz.603 z późn. zm.),

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Nabył od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy nieruchomośł nie zabudowaną, stanowiącą działkę o nr ewid. 1/14 AM 2 obr. I położoną w Bogatyni.

§ 2

Nieruchomośł opisana w § 1 Uchwały służył będzie do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną .

§ 3

Środki pieniężne na cel o którym mowa w § 1 Uchwały znajdują pokrycie w budżecie Gminy.

§ 4

Przekazanie nieruchomości nastąpi w drodze umowy na warunkach i zasadach określonych przepisami prawa.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.