Uchwała Nr XX/179/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 19 października 2004r.

w sprawie nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Bogatynia”

Na podstawie § 4 regulaminu nadawania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Bogatynia”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/279/96 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 września 1996 r.,

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Tytułem i odznaką „Zasłużony dla Miasta i Gminy Bogatynia” odznaczony zostaje

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Elektrowni „Turów” S. A. w Bogatyni

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.