Uchwała Nr XXI/187/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2002r Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne w kwocie 45,00 zł od każdego posiadanego psa.

§ 2

Podatek jest płatny z góry bez wezwania do końca marca każdego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku podatkowego w terminie 14 dni od daty powstania tego obowiązku.

§ 3

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa. Na inkasenta podatku od posiadania psów wyznacza się Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

§ 4

Wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 20% pobranego podatku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XII/91/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2005.