Uchwała Nr XXI/188/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie desygnowania przedstawicieli do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na wyłonienie dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Desygnuje się do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na wyłonienie dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie następujące osoby:

1. Joannę Iżycką - Kuś

2. Teodorę Nowacką - Wątrobińską

3. Jadwigę Borzucką

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.