ZARZĄDZENIE Nr 131/22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 17 maja 2022 roku


w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm ), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 Uchwały Nr LXXVII/483/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

     Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.598.440,00 zł
     zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
     - dochody bieżące kwota 1.598.440,00 zł

§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.055.510,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
          - wydatki bieżące kwota 2.055.510,68 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 457.070,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
          - wydatki bieżące kwota 457.070,68 zł

§ 3


Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2022 rok zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2022 rok wynosi:
- po stronie dochodów budżetowych                             185.264.903,04 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             203.721.886,33 zł
- deficyt budżetu                                                              18.456.983,29 zł
- przychody budżetu                                                        24.980.824,05 zł
- rozchody budżetu                                                            6.523.840,76 zł

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.