Uchwała Nr XXII/191/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni Nr X/71/03 z dnia 16 września 2003r. ustalającej zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z póź. zm),

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/71/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 16 września 2003r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podaje się przykład punktacji:

a) ocena bardzo dobra - 5 punktów

b) ocena dobra - 4 punkty

c) ocena zadawalająca - 3 punkty

d) ocena niezadawaląjaca - od 0 do 2 punktów

Każdy członek Komisji sporządza arkusz ocen samodzielnie punktując każde zagadnienie określone w załączniku Nr 1. Z punktacji wylicza się średnią. Suma punktów może został podwyższona lub obniżona o 20 pkt po przegłosowaniu. Punktacja stanowi element pomocniczy do wydania ostatecznej oceny i nie podlega weryfikacji. Arkusz ocen winien był podpisany przez członka Komisji”,

b) skreśla się punkt 5 i 6.

2). w § 9 :

a) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pracownikowi mianowanemu przysługuje prawo wglądu do materiałów z prac Komisji dotyczących jego osoby oraz prawo pisemnego odwołania się do Burmistrza w terminie 14 dni od daty poinformowania go o dokonanej ocenie, o ile się z nią nie zgadza.

Burmistrz ustosunkowuje się w formie pisemnej do zastrzeżeń pracownika w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania pracownika od dokonanej oceny”.

§ 2

Pozostałe postanowienia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.